ติดต่องาน ICT แจ้งประชาสัมพันธ์ลงเว็ปไซต์ แก้ไข/ซ่อมแซม/แจ้งเสีย ปรึกษาปัญหา IT

 • คู่มือการใช้งานระบบแจ้งข้อมูล 


 • คู่มือการลงทะเบียอุปกรณ์ 

คลิก ลงทะเบียนอุปกรณ์


•พบปัญหาติดต่อ งานพัฒนาสื่อฯ ห้อง 233 งาน IT support ห้อง 732


Comments